22. Antonín Stanislav

Povolání: advokát, ředitel domova pro seniory
*1985

Mgr. Antonín Stanislav, Ph.D.
Datum narození: 8. 7. 1985

Pracovní zkušenosti:
Úřad vlády České republiky, nábř. Edvarda Beneše 4, Praha – Poradce ministra spravedlnosti a předsedy Legislativní rady vlády.
Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, Praha – vedoucí oddělení, ředitel odboru, tajemník legislativní a justiční sekce.
Úřad vlády České republiky, nábř. Edvarda Beneše 4, Praha – Legislativní rada vlády – člen pracovní komise pro správní právo
Domov důchodců Tmavý Důl, Malé Svatoňovice – ředitel

Vzdělání:
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, 771 11 – Ph.D.
Katedra soukromého práva a civilního procesu – teoretické právní vědy, doktorský studijní program, specializace na právo civilního procesu a insolvenční právo.
Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, Plzeň, 306 14 – Mgr. Právo a právní věda, magisterský studijní program.

Schopnosti, znalosti a dovednosti:
Výborná znalost celého právního řádu a orientace v právních předpisech s důrazem na insolvenční a exekuční právo – 6 let zkušenost z legislativní a kontrolní praxe na ústředním správním orgánu státní správy.
Odborné zaměření na dohledovou, kontrolní a sankční činnost ústředního orgánu státní správy.
Metodické vedení činnosti ústředního správního orgánu v rámci kontrolní činnosti podle zákona 255/2012 Sb., kontrolní řád, a správního trestání podle správního řádu a speciálních právních předpisů (nyní nového zákona o přestupcích).
Tajemník a člen rozkladové komise ministryně a ministra spravedlnosti.
Zkušenost s vedením pracovního kolektivu až 60 osob, zkušenosti s 2. a 3. stupněm řízení v rámci státní správy (vedoucí oddělení, ředitel odboru, zástupce vrchního ředitele sekce) více jak 3 roky.
Výborné komunikační schopnosti získané praxí v řídících funkcích v rámci státní správy.
Vynikající služební výsledky v rámci služebního hodnocení podle zákona o státní službě.
Velmi dobré analytické a koncepční uvažování získané legislativní činností a vedení analytického útvaru rámci státní správy.

PC: výborná znalost MS Office, webové prohlížeče, ASPI, Codexis, Beck-online.

Řidičský průkaz sk. A, B.

Vybraná publikační činnost:
Zákon o insolvenčních správcích, Komentář, Wolters Kluwer, a.s., Praha: 2017.
Insolvenční zákon, Komentář, Wolters Kluwer, a.s., 5. vydání, připravuje se.
K pojetí člověka a věci v novém soukromém právu, C.H.Beck, Praha: 2015.
Závazky a jejich zajištění v novém občanském zákoníku. Praha : Leges, 2013.
Mediace a možnosti využití v praxi. Praha 2013 : Grada Publishing, 2013.
Rekodifikace občanského soudního řádu., Právní fórum 8/2011, Praha: Wolters Kluver, 2011.
Rozhodování dovolacího soudu v cilivilních věcech po koncepční změně institutu dovolání. Jurisprudence, 2013.
Přezkum správních rozhodnutí ve správním soudnictví – pohled de lege ferenda. Acta iuridica olomucensia, 2013.
Otázky spojené s případným převodem tzv. účastnických sporů, jejichž předmětem je peněžité plnění, z Českého telekomunikačního úřadu na soudy. Právní rozhledy, 2013, roč. 2013.

Odborné zkoušky:
Státní doktorská zkouška ze soukromého práva.
Úřednická zkouška, obecná a zvláštní část pro obor 29 – legislativa a právní činnost.
Advokátní zkouška s vynikajícím prospěchem.

Záliby
Turistika, kultura, literatura.